شناسایی و پراکنش گیاهان دارویی و صنعتی استان خراسان رضوی

۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب حاضر شرح گیاهان دارویی در واحدهای تفکیک ­شده در نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پوشش گیاهی استان خراسان رضوی است که حاصل مطالعات صحرایی پوشش گیاهی در مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ و انطباق نقشه­ های تیپ­های گیاهی، ارزیابی منابع و قابلیت اراضی و نقشه ­های هواشناسی و طبقه­ بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه می­باشد. مطالعه حاضر برمبنای گونه­ های همراه موجود در تیپ­های شناسایی­ شده در طرح شناخت مناطق اکولوژیک تهیه و ارائه شده است.