جنگل‌کاری‌ در مناطق خشک، جلد دوم: معرفی گونه‌های مناسب ناحیه ایرانو – تورانی

۴۵,۰۰۰ تومان

درجلد دوم جنگل‌کاری که تحت عنوان “معرفی گونه‌های مناسب جنگل‌کاری” تدوین گردیده و حاصل ۴۰ سال بررسی و تحقیق محققین مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، مراکز و ایستگاه‌های تحقیقات منابع طبیعی در استان‌ها مختلف می‌باشد سعی گردیده است با اشاره به پراکنش هر گونه در جهان و ایران یک شناخت اولیه از نیازهای اکولوژیکی گیاه ارائه گردد سپس به اسامی علمی، نام‌های متعارف در کشورها و همچنین اسامی فارسی، خصوصیات گیاه‌شناسی و موفولوژیکی گونه مورد نظر اشاره شده است.