تجربه راهبردی در طراحی منظر و فضای سبز در ایران (برداشتی از باغ گیاهشناسی ملی ایران)

۴۰,۰۰۰ تومان

باغ گیاه شناسی نقشی بسیار فراتر از فضایی برای آموزش طراحی منظر دارد. تلاش برای حفظ تنوع گیاهی، تبادل منابع ژنتیکی ژنتیکی، محیط مناسب برای فعالیتهای پژوهشی، ارائه آموزشهای تخصصی، بالا بردن فرهنگ زیست محیطی عموم مردم و درنهایت ایجاد محیط مناسب از دید زیبایی شناختی برای مردم شهرنشین که به نحوی از طبیعت دور مانده اند از اهداف باغ گیاه شناسی ملی ایران می باشد.