تاکزونومی تجربی بیدهای ایران با روش کشت در محیط یکسان به‌منظور شناسایی و بررسی دامنه تغییرات صفات گونه‌ها

۵,۵۰۰ تومان

برای شناسایی دقیق بیدهای ایران جمع‌آوریهای زیادی در مراحل رویشی و زایشی از رویشگاههای طبیعی صورت گرفته است. به‌طوری‌که به همراه نمونه‌برداریهای هرباریومی از همان پایه قلمه‌هایی نیز تهیه شد تا با کشت آنها در خزانه آزمایشی بتوان تغییرات مورفولوژیک آنها را در شرایط یکسان و در مراحل مختلف فازهای رویشی و زایشی بررسی و مورد توجه قرار داد.