آویشن ها و مرزه های ایران

۱۰,۰۰۰ تومان

جنس آویشن Thymus یکی از جنس های خانواده نعنا Lamiaceae است که در زیر خانواده Nepetoideae قرار دارد و از نظر فیلوژنی با جنس های Origanum، Zataria و Micromeria قرابت و خویشاوندی دارد؛ مبدأ پیدایش این جنس دوران سوم زمین شناسی است و در فلور خشکی پسند این دوره آثار آن را یافته اند …